O nas

Spółka celowa UEK jest drugą w kraju spółką celową powstałą przy publicznej uczelni ekonomicznej obok Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Rzeczywistym celem działania jest wykorzystanie spółki jako instytucji inicjującej wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, w szczególności w zakresie wsparcia sektora finansowego, ale nie tylko. Wśród celów głównych działalności Spółki, wyszczególnionych w akcie założycielskim, wymienia się komercjalizację pośrednią.

Na podstawie założeń ustawodawcy oraz strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako kluczowe cele działalności Spółki wymienić należy prowadzenie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo, w tym podejmowanie działań na rzecz instytucji otoczenia biznesu oraz podejmowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, polegających w szczególności na:

01.

Komercjalizacji badań, prac rozwojowych i technologii oraz transferze wiedzy
z Uczelni do gospodarki poprzez:

02.

Realizacji modelu Inkubatora innowacji/przedsiębiorczości, który będzie realizował założenia statutowe poprzez stały nabór pomysłów (procedura konkursowa) w celu wyłonienia projektów, dla których dofinansowane zostaną prace przedwdrożeniowe.

03.

Realizację projektów NCBiR, PARP, KE oraz regionalnych operatorów, itp. w celu opracowywania nowych produktów i technologii na potrzeby partnerów biznesowych poprzez:

04.

Budowę relacji/organizacji sieciowych współpracy B2B (University) ze szczególnym uwzględnieniem relacji lokalnych.

05.

Współtworzenie spółek portfelowych.

06.

Zarządzanie substancją trwałą w obszarze badawczym UEK.

07.

Realizację/koordynację inwestycji celowych na rzecz UEK.

08.

Realizację działalności doradczo-szkoleniowej oraz oferowanie usług doradczych i eksperckich.

09.

Tworzenie pomostu pomiędzy otoczeniem wewnętrznym (pracownicy/zespoły badawcze/katedry), a otoczeniem gospodarczym w celu nawiązania współpracy.

10.

Integracja środowiska uniwersyteckiego w obszarach eksperckich.