Zespół

PREZES ZARZĄDU

DR INŻ. KONRAD KOLEGOWICZ

Pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK. Posiada stopień naukowy doktora nauk w dziedzinie ekonomii, wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie restrukturyzacji, finansów przedsiębiorstw, analiz gospodarczych dla Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości. Pełnił funkcję koordynatora wdrożeń planów rozwojowych i restrukturyzacyjnych w kilkunastu przedsiębiorstwach. Posiada szerokie doświadczenie, które zdobył pełniąc funkcję eksperta i koordynatora wielu przedsięwzięć oraz menedżera w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geologiczno-Budowlanym PMB. Od września 2019 roku do sierpnia 2020 r. związany ze spółką Wisłą Kraków S.A., w której pełnił funkcję Menedżera ds. Zarządzania Projektami i Controllingu. Ponadto autor, bądź współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także wykładowca na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

DYREKTOR CENTRUM PROJEKTÓW

DR ZOFIA GRÓDEK-SZOSTAK

Pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK. Wieloletni pracownik Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Konsultant i akredytowany doradca w zakresie innowacji i transferu technologii.

Ekspert m.in. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości  w zakresie oceny wniosków przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie publiczne na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Autorka, współautorka ponad 100 publikacji z zakresu problematyki zarządzania innowacjami, zarządzania procesem transferu technologii, komercjalizacji innowacji, współpracy sektora MSP z instytucjami otoczenia biznesu, współpracy technologicznej przedsiębiorstw, pomocy publicznej, rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości wiejskiej, zrównoważonego rozwoju.

DYREKTOR CENTRUM R&D

DR INŻ. MAŁGORZATA MIŚNIAKIEWICZ

Pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Jakości Produktów Żywnościowych, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, UEK, doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa. Kierownik Studiów Podyplomowych „Menedżer Produktów Żywnościowych”.

Wykładowca z zakresu Kreatywności i myślenia twórczego w biznesie, Metod twórczego rozwiązywania problemów i doskonalenia produktu, Trendów rozwojowych na rynku dóbr konsumpcyjnych, Innowacyjności w produkcji żywności, Towaroznawstwa Żywności, Projektowania żywności, Substancji dodatkowych w projektowaniu żywności oraz Personalizacji żywności i żywienia.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie analizy trendów i preferencji konsumenckich, badania jakości i doskonalenia produktów żywnościowych, prognozowania rozwoju przemysłu spożywczego oraz analizy ryzyka   w rozwoju nowych produktów. Certyfikowany tutor akademicki. Obecnie Prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, rzeczoznawca PTT  w zakresie wybranych grup produktów żywnościowych. Współpracownik Centrum Nauki Kopernik oraz jednostek szkoleniowo-doradczych, m.in. J. S. Hamilton. Opiekun koła naukowego Laboratorium Przyszłości FutureLAB działającego przy Katedrze Jakości Produktów Żywnościowych UEK.

Autorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu trendów rozwojowych na rynku dóbr konsumpcyjnych, innowacyjności przemysłu spożywczego, rozwoju produktu, zarządzania ryzykiem w FPD. Ekspert zewnętrzny oceniający wnioski w Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST.

DYREKTOR CENTRUM PROMOCJI

DR KATARZYNA SANAK-KOSMOWSKA

Pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Marketingu, w Instytucie Nauk o Zarządzaniu UEK, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii.

Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu problematyki marketingu, mediów społecznościowych i zachowań konsumenta w środowisku online. Konsultantka biznesowa, prelegentka wielu konferencji branżowych z zakresu marketingu online. Wykładowca z zakresu zarządzania marketingiem, PR-u, psychologii konsumenta i zarządzania marketingiem. Współpracuje z Krakowską Szkołą Biznesu, Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Uniwersytetem HAMK w Hämeenlinna w Finlandii oraz Wirtschaftsuniversität w Wiedniu (Austria). Posiada wieloletnie doświadczenie w branży reklamowej, prowadzi consulting biznesowy oraz szkolenia z zakresu marketingu.

DYREKTOR CENTRUM ANALIZ I EKSPERTYZ

PROF. UEK DR HAB. KONRAD GRABIŃSKI

Pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Finansowej UEK. Prezes Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Stypendysta międzynarodowego programu IAAER Deloitte Scholar, członek European Accounting Association, autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów. Od wielu lat współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim, realizując program edukacyjny „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Aktywnie angażował się w realizację ścieżki edukacyjnej ułatwiającej zdobycie kwalifikacji CIMA przez studentów UEK. W 2014 roku jako współautor otrzymał nagrodę za najlepszą książkę z zakresu rachunkowości w Polsce. Od 2018 roku zajmuje stanowisko profesora na CUE.